Sabado, Hunyo 29, 2013

SAN PEDRO AT SAN PABLO APOSTOL: MGA DAKILANG APOSTOL NG PANANAMPALATAYA

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at Pablo 
(Mga Gawa 12, 1-11/Salmo 33/2 Timoteo 4, 6-8. 17-18/Mateo 16, 13-19) 

Ang araw po na ito ay napakahalaga para sa atin. Sapagkat sa araw na ito, ginugunita natin ang dalawang dakilang santo ng Simbahan. Sila po ay walang iba kundi sina San Pedro at San Pablo Apostol. Ginabayan nilang dalawa ang mga sinaunang Kristiyano. Dahil sa pananampalataya nila kay Kristo, sila'y namatay bilang mga martir. Namatay sila para kay Kristo at para sa pananampalataya sa Kanya. 

Bago po naging mga apostol ang dalawang Santong ito, magkaiba ang kanilang mga ginawa. Si San Pedro Apostol ay isang mangingisda, katulad nina San Andres, Apostol Santiago, at San Juan Apostol. Samantala, si San Pablo naman ay isa na namang Pariseo dati. May mga dating pangalan ang dalawang santong ito. Ang pangalan ni San Pedro Apostol dati ay Simon. Gayon din si San Pablo Apostol. Saulo ang dating pangalan ni Apostol San Pablo. 

Nagbago ang buhay ng dalawang Santo ito sa pamamagitan ng pagkatagpo kay Hesus. Silang dalawa ay personal na nakatagpo sa Panginoon. Una, si San Pedro Apostol. Nakipagkita si Hesus kay Simon Pedro noong nangingisda siya kasama ang kanyang kapatid na si Andres, Santiago, at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Magdamag silang nangisda, ngunit wala silang nahuli. Pero, noong dumating si Hesus, umupo Siya sa bangka upang mangaral sa mga tao. Kabilang sa mga nakinig sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan.

Pagkatapos mangaral sa mga tao, sinabi ni Hesus kay Simon Pedro na pumalaot at ihulog ang mga lambat upang makahuli sila ng isda. Wala silang nahuli magdamag. Alam ni Pedro na magdamag silang nanghuhuli ng isda, hindi sila nakahuli kahit isa mang isda. Pagod na pagod sila mula sa ginawa nila. Pero, sumunod pa rin si Simon Pedro sa sinabi ni Hesus. Uulitin nila ang ginawa nila magdamag at susubukin muli upang makahuli sa mga isda. 

Noong hinulog nina San Pedro, sangdamakmak ang mga isdang hinuli nila. Ang daming isdang nahuli nila. Sa sobrang dami ng mga isda, hindi makapaniwala si San Pedro. Marami silang nahuling isda na para bang muntik nang lumubog ang kanilang mga bangka. Inamin ni San Pedro na siya'y isang makasalanan. Alam niyang nasa harapan niya si Hesus. Ngunit, hinirang pa rin ni Hesus ang apat na mangingisdang ito. Ang apat na mangingisda ay ang unang mga alagad. Sa pamamagitan nito, nagbago ang buhay ni Apostol San Pedro. 

Ngayon, pag-usapan natin si San Pablo. Si San Pablo, na dating kilala bilang Saulo, siya yung taga-usig ng mga sinaunang Kristiyano. Ipinagtatanggol niya ang pananampalatayang Hudaismo. Dahil sa pagtatanggol sa pananampalataya at tradisyon ng mga Hudyo, nabulag siya. Hindi lamang niya nais usigin, nais niyang patayin at wakasin ang Kristiyanismo. 

Pero, nagbagong buhay si Apostol San Pablo. Nagbagong buhay siya noong papunta siya ng Damasco. Habang papunta siya sa Damasco, biglang kumislap ang isang nakakasiliw na liwanag mula sa langit. At may narinig siyang tinig mula sa langit. Hindi niya nakilala kung sino ang nagsasalita. Ipinakilala ng tinig kung sino ang kinakausap ni Saulo - si Hesus. Si Hesus na muling nabuhay at umakyat sa langit ang nagsasalita kay Saulo. 

Sinabi ni Hesus na Siya ang pinag-uusig ni Saulo. Sa pamamagitan ng pag-usig sa mga sinaunang Kristiyano, inuusig at sinasaktan ni Saulo si Kristo. Pagkatapos ng pagkatagpo ni Saulo kay Hesus, nabulag siya kahit nakabukas ang mga mata niya. Tatlong araw siyang bulag at hindi siya kumain o uminom ng anuman. Pero, naibalik sa kanya ang kanyang paningin sa tulong ni Ananias. 

Ngayon, noong naibalik ang paningin ni Saulo, bumalik ba siya dati? Hindi. Siya'y nagkaroon ng bagong buhay. Mula sa pagiging taga-usig ng mga Kristiyano, siya'y naging Kristiyano. Si Saulo ay naging Pablo at siya ay naging alagad ng Panginoong Hesukristo. Pinaglingkuran at nangaral tungkol sa Panginoong Hesukristo si San Pablo Apostol sa mga Hentil.

Dahil ipinaglaban nila ang pananampalataya kay Kristo, sila'y naging mga martir. Ipinagpatay sina San Pedro at San Pablo sa Roma. Si San Pedro ay ipinako sa krus, ngunit nakabaliktad. Hindi siya karapat-dapat mamatay, katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya, baliktad ang krus na kinamatayan niya. Samantala naman, si Apostol San Pablo, pinugutan ng ulo. Pero, kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi nila isinuko at tumalikod mula sa pananampalataya kay Hesus. 

Naging matatag ang pananampalataya nina Apostol San Pedro at Pablo sa kabila ng mga pagsubok hinarap nila. Kahit naging mahirap para sa kanila ang kalimutan ang kanilang mga sarili, ginawa nila ito upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Tinahak nila ang mga yapak ni Hesus bilang mamahayag ng Mabuting Balita. Marami man ang mga pagsubok hinarap nila, naging matatag pa rin ang pananampalataya nila sa Diyos. Hindi sila sumuko, ibinigay nila ang lahat ng makakaya nila para sa Diyos lamang. Kahit ang katumbas nito ang buhay nila sa mundo.

Ang nakatulong sa kanilang dalawa ay ang kanilang matatag na pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Diyos, hinarap nila ang mga mangyayari sa kanila - mabuti man o masama. Hinarap nila nang buong pananalig kay Kristo ang kanilang kinabukasan, lalung-lalo na ang kanilang paglisan sa mundong ito na napakasakit danasin. Pero, dinanas nilang lahat ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos.

Mga kapatid, nawa'y magkaroon tayo ng aral mula sa dakilang santong ito. Tularan natin ang pananampalataya nina Apostol San Pedro at Pablo. Ang tulong nila ay ang kanilang pananampalataya. Sa tulong ng kanilang pananampalataya sa Diyos, sila'y naging mga dakilang apostol at santo ng Santa Iglesya. Dapat matibay rin ang ating pananampalataya sa Diyos, tulad nina San Pedro at San Pablo. Sa tulong nito, makakaharap natin ang ating kinabukasan, kahit napakaraming pagsubok na haharapin natin sa kinabukasan.